O Varni hiši


Varna hiša je namenjena ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihično, fizično, spolno, ekonomsko) umakniti v varno okolje. V varni hiši lahko žrtev biva največ eno leto, v tem času pa ob pomoči svetovalk varne hiše in sodelovanjem pristojnega Centra za socialno delo ter s stanovalko poiščemo najprimernejšo rešitev. V varni hiši vam zagotavljamo varen prostor, kjer imate možnost osebnih razgovorov in strokovnega svetovanja.

Društvo varnega zavetja Pomurja izvaja program Varna hiša Pomurja od leta 2002 dalje. Namen programa je, da ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja nudimo možnost takojšnjega umika v varno bivalno okolje, kjer si ob strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati življenje brez nasilja. Program se izvaja v hiši, ki je zaradi večje varnosti na tajni lokaciji. V hiši je na voljo 5 sob s skupno 15 posteljami.

Vključitev v program je prostovoljna, prav tako izstop iz programa. Ženske in otroci lahko ostanejo v naši hiši največ eno leto, v tem času pa skupaj z uporabnicami najdemo zanje najprimernejšo rešitev. Osnovni cilj programa je nudenje takojšnje pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja (fizičnega, psihičnega, ekonomskega, spolnega…) - možnost umika v varno okolje, nudenje psihosocialne pomoči, opolnomočenje, zagovorništvo, svetovanje, pomoč pri urejanju pravnih, materialnih težav, pri urejanju stanovanjskega vprašanja, pri vzpostavitvi nove socialne mreže, pri reševanju eksistencialnih vprašanj, pri vzgoji otrok, ki imajo težave v odraščanju.

Naslednji cilj, ki ga s svojim delovanjem zasledujemo v interesu pomoči našim uporabnikom, je dobro sodelovanje z vsemi ustanovami, ki se v okviru svojih pristojnosti ukvarjajo z nasiljem v družini. Zelo dobro sodelujemo s Centri za socialno delo v Pomurju in drugod po Sloveniji, s policijo, sodišči, šolo, vrtcem, zdravstveno organizacijo in drugimi nevladnimi organizacijami. Naš cilj je tudi izobraževanje in preventivno delovanje - informiranje javnosti in posebnih ciljnih skupin o varni hiši in problemih nasilja v družini, informiranje potencialnih uporabnic o ponudbi varne hiše preko telefonskega svetovanja, organiziranje različnih strokovnih posvetov, okroglih miz na temo nasilja v družini. Eden od ciljev je tudi dobro sodelovanje z mediji, kjer predstavljamo naš program in naše delo v časopisih, na radiu in na televiziji in tako vplivamo na prepoznavnost in potrebnost našega programa.

V hiši poskušamo vzpostaviti odnose domačnosti, sproščenosti, da se počutijo varne, sprejete, upoštevane in tudi odgovorne. Z individualnim in skupinskim delom počasi, previdno in postopoma spreminjamo vedenje, način razmišljanja, način komuniciranja, utrjujemo pozitivne vzorce vedenja, podpiramo jih v njihovih odločitvah, učimo jih sprejemati odgovornost za svoja ravnanja, dodajamo jim moč za nadaljnje življenje, učimo jih socialnih veščin… Pri nas imajo ženske priložnost videti, naučiti se vsega kar rabijo za normalno življenje brez nasilja. Pridobijo si pozitivno izkušnjo, zlasti otroci, kako se dajo nesporazumi reševati na miren način, kako lepo je živeti v neki skupnosti, kjer ni nasilja, imeti občutek varnosti in lastne vrednosti. Pri nas imajo možnost in priložnost, da skupaj z otroci v miru in brez strahu predelajo slabe izkušnje, spoznajo življenje brez nasilja in naberejo novih moči za boljše življenje, predvsem za dobro svojih otrok. Vsaka ženska se sama odloči o obsegu in oblikah pomoči.

Oblike pomoči

Telefonsko svetovanje

Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom

Pomoč pri urejanju različnih pravic

Zagovorništvo ogroženih žensk in otrok

Pomoč pri organizaciji vsakdanjega življenja

Pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih dobrin

Možnost svetovanja po odhodu iz naše hiše


Oblike pomoči

Telefonsko svetovanje

Psihosocialna pomoč ženskam in otrokom

Pomoč pri urejanju različnih pravic

Zagovorništvo ogroženih žensk in otrok

Pomoč pri organizaciji vsakdanjega življenja

Pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih dobrin

Možnost svetovanja po odhodu iz naše hiše

Ženska, ki doživlja nasilje nas lahko pokliče vsak delavnik od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro na telefonsko številko 02 58 48 390 ali na mobilni telefon 031 44 22 00. Ponoči, med vikendi in prazniki pa so za nujne primere dosegljivi na interventni številki 113.


Program Varna hiša Pomurja je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, FIHO, pomurskih občin in donatorjev.

KONTAKT